Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Regulamin Szkoły Rodzenia Ujastek

Spis treści

§1

Zagadnienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia Ujastek (dalej jako: „Szkoła Rodzenia”).
 2. Podmiotem prowadzącym Szkołę Rodzenia jest Topmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, 31‐752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‐ Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000428534; posiadająca nr NIP: 6783102457, REGON: 121160684 (dalej określana jako: „Organizator”).
 3. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją całego Regulaminu przez zgłaszającą się osobę.

§2

Zapisy do Szkoły Rodzenia

 1. Na zajęcia Szkoły Rodzenia mogą zapisać się i w nich uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia odbywają się wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl.
 3. Zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia polega na wypełnieniu przez osobę zainteresowaną wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz wysłaniu zgłoszenia do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” widocznego pod formularzem.
 4. Organizator po wysłaniu zgłoszenia, potwierdza osobie zgłaszającej się (która dalej będzie zwana „Uczestniczką”) przyjęcie jej zgłoszenia oraz rezerwację miejsca na wybranych przez Uczestniczkę zajęciach Szkoły Rodzenia, przesyłając stosowne potwierdzenie na adres e‐ mail podany w formularzu rejestracyjnym. Brak otrzymania potwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia oznacza, że Organizator odmówił Uczestniczce rezerwacji miejsca na zajęciach Szkoły Rodzenia.
 5. Ciężarną Uczestniczkę – za jej zgodą ‐ może zgłosić na zajęcia Szkoły Rodzenia także dowolnie wybrana przez nią osoba towarzysząca.
 6. Organizator informuje, że dla celów związanych z rejestracją Uczestniczek zajęć Szkoły Rodzenia i ich osób towarzyszących oraz z samym uczestnictwem w zajęciach Szkoły wymagane jest podanie danych osobowych zainteresowanej Uczestniczki oraz wybranej przez nią osoby towarzyszącej. Uczestniczki zgłaszające się na zajęcia Szkoły Rodzenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych – wyłącznie na potrzeby związane z ich zgłoszeniem na zajęcia Szkoły Rodzenia oraz uczestnictwem w zajęciach Szkoły Rodzenia. Jednocześnie zgłoszenie na zajęcia Szkoły Rodzenia jest równoznaczne z oświadczeniem zgłaszającej się Uczestniczki, że uzyskała ona zgodę wskazanej przez nią w formularzu rejestracyjnym osoby towarzyszącej na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych tej osoby towarzyszącej, wyłącznie na potrzeby związane ze zgłoszeniem na zajęcia Szkoły Rodzenia oraz uczestnictwem w zajęciach Szkoły Rodzenia. W przypadku zgłoszeń kierowanych przez osoby towarzyszące, zgłoszenie na zajęcia Szkoły Rodzenia jest równoznaczne z oświadczeniem osoby zgłaszającej, że uzyskała ona zgodę wskazanej w formularzu rejestracyjnym Uczestniczki na udostępnienie Organizatorowi danych osobowych tej Uczestniczki, wyłącznie na potrzeby związane z związane z ich zgłoszeniem na zajęcia Szkoły Rodzenia oraz uczestnictwem w zajęciach Szkoły Rodzenia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby zgłoszenia i uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia jest dobrowolne. Dane osobowe uzyskane przez Organizatora w związku z przyjmowaniem zgłoszeń na zajęcia Szkoły Rodzenia i prowadzeniem zajęć Szkoły Rodzenia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dn. 17 czerwca 2002, Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem uzyskanych w ten sposób danych osobowych jest Organizator. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Każda osoba, której dane osobowe zostały udostępnione Organizatorowi na potrzeby związane ze zgłoszeniem i uczestnictwem w zajęciach Szkoły Rodzenia, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również ma prawo do żądania usunięcia danych ze zbioru – z tym, że żądanie usunięcia danych ze zbioru przed zakończeniem cyklu zajęć Szkoły Rodzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia.

§3

Opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia

 1. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia jest odpłatne. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zajęć wybranych przez zgłaszającą się Uczestniczkę (zajęcia tygodniowe bądź weekendowe).
 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia obejmuje zawsze uczestnictwo dwóch osób, tj. ciężarnej Uczestniczki oraz dowolnie przez nią wybranej osoby towarzyszącej. Opłata nie ulega zmianie w przypadku, gdy w całości lub części zajęć Szkoły Rodzenia uczestniczy tylko jedna osoba.
 3. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia obejmuje pełny pakiet zajęć teoretycznych i praktycznych (wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń), oferowanych przez Organizatora w ramach wybranego przez Uczestniczkę rodzaju zajęć Szkoły Rodzenia. Opłata nie ulega zmianie w przypadku, gdy Uczestniczka lub jej osoba towarzysząca biorą udział lub zamierzają wziąć udział tylko w części zajęć oferowanych w ramach pakietu.
 4. Informacje o aktualnej wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia (w tym zajęcia tygodniowe i weekendowe) dostępne są na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl/cennik.php. Zgłaszającą się Uczestniczkę obowiązuje opłata w kwocie ujawnionej na wyżej wskazanej stronie internetowej Szkoły Rodzenia w momencie wysłania przez Uczestniczkę jej zgłoszenia na zajęcia Szkoły Rodzenia.
 5. Uczestniczka, która zapisała się na zajęcia Szkoły Rodzenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, otrzymuje od Organizatora informację o wysokości należnej od niej opłaty na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e‐mail. Informacja taka jest przekazywana wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na zajęciach, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej.
 6. Opłata za zajęcia Szkoły Rodzenia może być uiszczona gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Organizatora lub przelewem, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w e‐mailu zawierającym informację wysokości należnej opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia.
 7. Pełną kwotę należnej od Uczestniczki opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia należy uiścić w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestniczkę informacji o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej (tj. informacji o rezerwacji miejsca na zajęciach oraz o należnej opłacie za zajęcia Szkoły Rodzenia). Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia płatności na raty płatne po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.
 8. W braku uiszczenia pełnej należnej od Uczestniczki opłaty we wskazanym w § 3 ust. 7 powyżej terminie, Organizator jest uprawniony do anulowania rezerwacji Uczestniczki na wybrane przez nią zajęcia Szkoły Rodzenia, bez konieczności odrębnego zawiadomienia Uczestniczki o anulowaniu rezerwacji.
 9. W przypadku, gdy przed anulowaniem rezerwacji dokonano częściowej płatności za zajęcia Szkoły Rodzenia, Organizator zwróci Uczestniczce uiszczoną część płatności w terminie 14 dni od dnia wskazania przez Uczestniczkę numeru rachunku bankowego na który winien zostać dokonany zwrot.
 10. Organizator lub podmioty powiązane z organizatorem mogą wprowadzić możliwość uzyskania przez osoby zainteresowane zgłoszeniem na zajęcia Szkoły Rodzenia kuponów rabatowych na zajęcia Szkoły Rodzenia. Zasady uzyskiwania kuponów rabatowych określa odrębny regulamin. Uczestniczka zgłaszająca się na zajęcia Szkoły Rodzenia podaje informację o posiadanym kuponie rabatowym w formularzu rejestracyjnym. . Uczestniczka, która nie poinformuje Organizatora o posiadanym kuponie rabatowym w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, ponosi pełną odpłatność za zajęcia Szkoły Rodzenia.
 11. Członkowie Programu Karta Klubu Pacjenta organizowanego przez UJASTEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, 31‐752 Kraków, KRS 0000326117 otrzymują 10% upust na uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia. Upust 10% obliczany jest od opłaty podanej na stronie Szkoły Rodzenia, o której mowa w § 3 ust. 4 powyżej – pod warunkiem, że Uczestniczka zgłaszająca się na zajęcia Szkoły Rodzenia poda numer swojej Karty Klubu Pacjenta w formularzu rejestracyjnym. Uczestniczka, która nie poda Organizatorowi numeru swojej Karty Klubu Pacjenta w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, ponosi pełną odpłatność za zajęcia Szkoły Rodzenia.
 12. Prawo do uzyskania rabatu na podstawie kuponu rabatowego o którym mowa w ust. 10 powyżej oraz prawo do uzyskania upustu z tytułu członkostwa w Programie Karta Klubu Pacjenta o którym mowa w ust. 11 powyżej nie łączą się. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania rabatu/upustu, zgłaszająca się Uczestniczka wskazuje Organizatorowi tylko jedną, wybraną przez siebie podstawę do uzyskania rabatu/upustu (tj. kupon rabatowy albo członkostwo w Programie Karta Klubu Pacjenta).
 13. W przypadkach, gdy Uczestniczka jest zgłaszana na zajęcia Szkoły Rodzenia przez jej osobę towarzyszącą, postanowienia niniejszego § 3 stosują się odpowiednio do zgłaszającej Uczestniczkę osoby towarzyszącej.

§4

Zajęcia Szkoły Rodzenia – Pakiet Zajęć Podstawowych

 1. Warunkami wzięcia udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia są:
  • zgłoszenie się na zajęcia za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Szkoły Rodzenia, zgodnie z procedurą opisaną w § 2 powyżej oraz
  • terminowe uiszczenie opłaty za udział w zajęciach Szkoły Rodzenia.
 2. Zajęcia Szkoły Rodzenia odbywają się w Siedzibie Szkoły Rodzenia w Krakowie przy ul. Ujastek 5b
 3. Organizator oferuje następujące rodzaje zajęć Szkoły Rodzenia:
  • zajęcia tygodniowe – odbywają się jeden raz w tygodniu między poniedziałkiem a piątkiem, przez cztery kolejne tygodnie;
  • zajęcia weekendowe – odbywają się jeden raz z miesiącu, w sobotę oraz niedzielę.
 4. Zajęcia Szkoły Rodzenia obejmują zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty oraz ćwiczenia).
 5. W ćwiczeniach mogą brać udział wyłącznie Uczestniczki, które nie mają przeciwskazań medycznych do wykonywania ćwiczeń. Przed przystąpieniem do pierwszych ćwiczeń Uczestniczka przedstawia prowadzącemu ćwiczenia zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do ćwiczeń albo ‐ po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem ‐ inny dokument stwierdzający, że stan zdrowia Uczestniczki pozwala na jej udział w ćwiczeniach.
 6. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, w szczególności z dziedziny ginekologii, położnictwa i opieki nad noworodkiem oraz fizjologii. Lista specjalistów prowadzących wykłady jest dostępna na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl/specjalisci.php .
 7. Aktualny Harmonogram zajęć Szkoły Rodzenia dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl/harmonogram.php oraz zostaje wywieszony w Siedzibie Szkoły Rodzenia.
 8. Uczestniczki spełniające warunki z § 4 ust. 1 powyżej oraz ich osoby towarzyszące mają prawo uczestniczenia we wszystkich zajęciach pakietu oferowanego przez Organizatora w ramach wybranego rodzaju zajęć Szkoły Rodzenia (dalej cały pakiet zajęć Szkoły Rodzenia będzie określany jako: „Pakiet Zajęć Podstawowych”) – z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 powyżej.
 9. W razie nieobecności Uczestniczki i/lub jej osoby towarzyszącej na poszczególnych zajęciach teoretycznych i/lub praktycznych z przypisanego im Bloku Zajęć Podstawowych, Uczestniczka i/lub jej osoba towarzysząca mogą wziąć udział w analogicznych zajęciach innego Bloku Zajęć Podstawowych, odbywających się w innym terminie – po uprzednim uzgodnieniu terminu ich uczestnictwa w takich zajęciach z koordynatorem Szkoły Rodzenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo dodania do Bloku Zajęć Podstawowych dodatkowych zajęć teoretycznych i/lub praktycznych o tematyce ściśle związanej z okresem okołoporodowym lub pielęgnacją noworodka. Wprowadzenie do Bloku Zajęć Podstawowych dodatkowych zajęć nie ma wpływu na wysokość opłaty za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia. Uczestniczki Szkoły Rodzenia i ich osoby towarzyszące mają prawo, lecz nie obowiązek wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach dodanych do Bloku Zajęć Podstawowych.
 11. W przypadkach wyjątkowych i niezależnych od Organizatora, których skutkiem jest brak możliwości przeprowadzenia całości lub części zajęć Bloku Zajęć Podstawowych w terminie oznaczonym w harmonogramie zajęć Szkoły Rodzenia, Organizator może wprowadzić do harmonogramu niezbędne zmiany. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak polegać na odwołaniu poszczególnych zajęć składających się Blok Zajęć Podstawowych. Organizator w najwcześniejszym możliwym terminie poinformuje każdą z zainteresowanych Uczestniczek (osób towarzyszących) o zmianie harmonogramu zajęć, przesyłając stosowną informację na adres e‐ mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§5

Dodatkowe warsztaty

 1. Niezależnie od Bloku Zajęć Podstawowych, Organizator oferuje Uczestniczkom i ich osobom towarzyszącym możliwość wzięcia udziału w dodatkowych warsztatach o tematyce związane z okresem okołoporodowym i/lub pielęgnacją noworodka. Wskazane dodatkowe warsztaty realizowane są poza Blokiem Zajęć Podstawowych.
 2. Uczestnictwo w warsztatach dodatkowych o których mowa w § 5 ust. 1 powyżej jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia o której mowa w § 3 powyżej nie obejmuje uczestnictwa w zajęciach dodatkowych realizowanych poza Blokiem Zajęć Podstawowych.
 3. Aktualna lista dodatkowych warsztatów realizowanych poza Blokiem Zajęć Podstawowych wraz z ich harmonogramem i cennikiem znajduje się na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl/zajecia.php.

§6

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia

 1. Uczestniczka zgłaszająca się do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia może w każdym czasie zrezygnować z udziału w tych zajęciach.
 2. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia Uczestniczka informuje koordynatora Szkoły Rodzenia, przesyłając stosowną informację o rezygnacji na adres e‐mail koordynatora Szkoły: szkola@ujastek.pl. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia – z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 4 poniżej.
 3. Jeżeli rezygnacja następuje przed uiszczeniem pełnej należnej opłaty za zajęcia, to po uzyskaniu informacji o rezygnacji i upływie terminu do uiszczenia pełnej opłaty za zajęcia, Organizator anuluje rezerwację miejsca Uczestniczki na wybranych przez nią zajęciach Szkoły Rodzenia – bez konieczności składania Uczestniczce jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
 4. Uczestniczka, która z przyczyn natury medycznej (wskazanych w § 6 ust. 5 poniżej) zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia po uiszczeniu pełnej należnej od niej opłaty za zajęcia Szkoły Rodzenia ale przed zrealizowaniem (zakończeniem) całego przypisanego jej Pakietu Zajęć Podstawowych, może ubiegać się u Organizatora o zwrot całej uprzednio uiszczonej opłaty. W takim wypadku Uczestniczka obowiązana jest zgłosić na piśmie wniosek (adresowany do Zarządu Organizatora na adres: Zarząd Medycyna Prywatna Ujastek sp. z o.o., ul. Ujastek 3, 31‐752 Kraków) o zwrot opłaty, z podaniem przyczyny uzasadniającej jej rezygnację z zajęć Szkoły Rodzenia oraz numeru rachunku bankowego na który winna zostać zwrócona opłata. Organizator rozpatrzy wniosek Uczestniczki w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do Organizatora.
 5. Organizator zwróci Uczestniczce uiszczoną opłatę za zajęcia Szkoły Rodzenia, jeżeli Uczestniczka dopełniła procedury o której mowa w § 6 ust. 4 powyżej, a rezygnacja z zajęć Szkoły Rodzenia była spowodowana pogorszeniem stanu zdrowia Uczestniczki bądź ujawnionym zagrożeniem stanu ciąży skutkującymi hospitalizacją Uczestniczki lub wskazaniem lekarskim do leżenia w czasie ciąży albo gdy Uczestniczka zrezygnowała z udziału w zajęciach w innych przyczyn natury medycznej wykluczających jej udział w zajęciach Szkoły Rodzenia. W innych przypadkach zwrot opłaty nie przysługuje.
 6. Z uwagi na specyfikę zajęć Szkoły Rodzenia, rezygnacja Uczestniczki z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia jest równoznaczna z rezygnacją jej osoby towarzyszącej z uczestnictwa w tych zajęciach.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu, zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl. Do Uczestniczek, które zgłosiły się do udziału w zajęciach o Szkoły Rodzenia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestniczek, ich osób towarzyszących oraz wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Szkoły Rodzenia http://szkola.ujastek.pl oraz zostaje wywieszony w Siedzibie Szkoły Rodzenia.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2014roku.
Szukaj

Sobota 3 grudnia od godz. 9.00

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Ostatnie w tym roku Dni Otwarte szpitala.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.