Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Polityka prywatności

Spis treści

Polityka prywatności i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy dokument pn. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://szpital.ujastek.pl (dalej jako: „Serwis”).
  2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem przetwarzanych danych jest spółka Centrum Medyczne Ujastek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, KRS 0000428724 (dalej jako: „Spółka”).
  3. Każda osoba korzystająca z Serwisu jest jego użytkownikiem (dalej jako: „Użytkownik”).
  4. Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka pozyskuje dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem wypełnianych przez Użytkowników formularzy kontaktowych w Serwisie. Użytkownik udostępnia Spółce takie dane jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP. Użytkownik może podać dobrowolnie także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. W związku z powyższym, Spółka informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka, tj. spółka Centrum Medyczne Ujastek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, KRS 0000428724.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z ustanowionym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.
  3. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu i na podstawie:
   1. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy  – co dotyczy w szczególności zawierania umów o świadczenie usług komercyjnych lub umów dotyczących przeprowadzenia szkoleń/warsztatów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków podatkowych związanych z zawartymi umowami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na przetwarzaniu danych Użytkownika w celu organizacji szkoleń/warsztatów, archiwizacji dokumentów, rozpatrywania reklamacji, przeprowadzania badań satysfakcji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika – jeżeli taką opcję przewiduje dana forma kontaktu ze Spółką, a także w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Dane osobowe Użytkowników Spółka może przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.
  5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzanie jedynie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.
   (i) w odniesieniu do celów określonych w pkt. 3 (i) – przez okres przedawnienia roszczeń;
   (ii) w odniesieniu do celów określonych w pkt 3 (ii) – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny;
   (iii) w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 3 (iii) – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;
   (iv) w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 3 (iv) – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  6. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
  7. W przypadku nawiązania kontaktu bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, podanie jego danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby Spółka mogła podjąć kontakt – tym samym nieprzekazanie danych spowoduje niemożność podjęcia kontaktu. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.
 1. Pliki cookies

  1. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji sesji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Serwisu.
  2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
  4. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Spółka przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki. Oznacza to, że Spółka posiada informacje o publicznych adresach IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Spółka ma również wiedzę m.in. o czasie nadejścia zapytania, czasie wysłania odpowiedzi, adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z Użytkownikami. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Spółka okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
  5. Dane gromadzone są również w celu mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
  6. Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Grupy Neomedic. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
  7. Dla Serwisu wykorzystywane są pliki cookies tzw. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej.
  8. W celu zablokowania przesyłania plików cookies, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookies. Następujące linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach: (i) Internet Explorer, (ii) Mozilla Firefox, (iii) Safari, (iv) Google Chrome, przy czym w wyniku zablokowania plików cookies niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.
 2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, działając na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), Spółka, tj. spółka Centrum Medyczne Ujastek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3, KRS 0000428724, świadczy za pośrednictwem Serwisu (http://grupaneomedic.pl) usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępu do Serwisu i dostępu do formularzy kontaktowych (w tym podjęcia kontaktu przed zawarciem umowy, zapisem na szkolenie/ warsztaty, wypełnieniem ankiety satysfakcji itp.), za pośrednictwem których usługobiorca (Użytkownik) ma możliwość bezpłatnego kontaktu z usługodawcą (Spółką).
  2. W celu poprawnego skorzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet, przeglądarkę internetową obsługująca język html oraz konto poczty elektronicznej (jeżeli wymaga tego skorzystania z formularza).
  3. Każdorazowo korzystając z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Spółkę w celach i na zasadach wskazanych w pkt II powyżej pt. „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”.
  4. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranych przez Spółkę i Użytkownika umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Uzupełnienie formularza kontaktowego i jego wysyłka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi związanej z korzystaniem z formularza kontaktowego, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia kontaktu. W odniesieniu do dostępu do Serwisu, czasem trwania tej usługi jest czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
  5. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu bezprawnych treści przez Użytkownika.
  6. Spółka ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, które mogą czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Ze względów bezpieczeństwa Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia Serwisu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
  7. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 powyżej może wiązać się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia takich zagrożeń rekomendowane jest, aby Użytkownik zainstalował oprogramowanie antywirusowe na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), z którego korzysta, a następnie aby stale go aktualizował, a także rekomendowane jest stałe uruchomienie zapory systemowej na komputerze. Poza ww. zagrożeniami, należy wymienić także ryzyko ataków hakerskich. Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do jej systemu.
  8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy skorzystaniu z usługi dostępnej na stronie http://grupaneomedic.pl) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu.
  9. Spółka ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, poprzez udostępnienie jego zmienionej treści w Serwisie i z momentem tego udostępnienia.
  10. W Serwisie znajdują się treści chronione prawem autorskim, co oznacza, że żadna z tych treści nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Spółki. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na swój własny użytek.
  11. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Spółkę, w formie pisemnej na adres Spółki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ujastek.pl. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Spółka poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
Szukaj

Sobota 3 grudnia od godz. 9.00

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Ostatnie w tym roku Dni Otwarte szpitala.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.