Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Dane osobowe

Spis treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z udzielaniem Państwu świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonych przez podmiot leczniczy Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o. zakładów leczniczych, tj. Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek, Centrum Medycznego Ujastek (ambulatorium), Przychodni położniczo-ginekologicznej, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne Ujastek sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000428724 („Spółka”).

 2. Kontakt z administratorem

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 3. Cel i podstawa przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, leczenia oraz zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej i zarządzenia systemami i usługami opieki zdrowotnej, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym prowadzenia rozliczeń finansowych z NFZ (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO).

 4. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy realizacji świadczeń zdrowotnych (m.in. podwykonawcom świadczeń zdrowotnych) oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, IT), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 5. Okres przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. przez okresy przechowywania dokumentacji medycznej wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Państwa uprawnienia

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej) oraz ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 7. Niezbędność przetwarzania

  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy prawa – m.in. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 8. Profilowanie

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla reprezentantów i pracowników kontrahentów spółki

Działając na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą (przy czym pod pojęciem pracodawcy w każdym wypadku należy rozumieć odpowiednio zleceniodawcę, usługobiorcę lub współpracownika), a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne Ujastek sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000428724 („Spółka”).

 2. Kontakt z administratorem

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 3. Cel i podstawa przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą, a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, w tym w szczególności w celu kontaktowania się z Państwem, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową zawartą pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 5. Okres przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. przez okres realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów.

 6. Państwa uprawnienia

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych.
  Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 7. Niezbędność przetwarzania

  Państwa dane osobowe są udostępniane Spółce w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą, a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy, obowiązków z nią związanych oraz pozostałych usług. Ponadto podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

 8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

 9. Kategorie przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania

  W odniesieniu do danych pozyskanych od administratora Państwa danych osobowych, tj. od Państwa pracodawcy, informujemy, że przetwarzamy następujące kategorie danych: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, niniejszym informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych w postaci utrwalonego na zapisach monitoringu wizerunku jest spółka Centrum Medyczne Ujastek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, KRS 0000428724 („Spółka”),
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl,
 3. dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Spółki, a także innych osób oraz mienia znajdujących się na terenie monitorowanych obiektów, oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. monitoring wizyjny obejmuje obszar budynku zlokalizowanego przy ul. Ujastek 3 w Krakowie (pomieszczenia ogólnodostępne oraz kluczowe pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz obszar wokół tego budynku,
 5. Spółka może przekazywać wymienione powyżej dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków,
 6. nagrania monitoringu zawierające wizerunek będą przechowywane przez okres maksymalny 30 dni od dnia nagrania, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Spółka powzięłaby wiadomość, iż mogą stanowić one dowód w takim postępowaniu – w takim przypadku termin przetwarzania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach i do ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby następować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkoleń, kursów i warsztatów (w tym prowadzonych w ramach instytutu edukacji przy Szpitalu położniczo-Ginekologicznym Ujastek)

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez Spółkę, niniejszym informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne Ujastek sp. o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 3, KRS 0000428724 („Spółka”).

 2. Kontakt z administratorem

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 3. Cel i podstawa przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

  • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, na organizacji szkolenia, archiwizacji dokumentów, rozpatrywaniu reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zgody – jeżeli uczestnik udzieli zgody na wykorzystanie jego danych w celach marketingowych bądź udzieli zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 5. Okres przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.:w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń,

  • w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (ii) – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iii) – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iv) – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Państwa uprawnienia

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).
  Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 7. Niezbędność przetwarzania

  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy i obowiązków z nią związanych. Podanie danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.

 8. Profilowanie

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Szukaj

Sobota 3 grudnia od godz. 9.00

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Ostatnie w tym roku Dni Otwarte szpitala.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.